• Estate of Jiro Takamatsu - Point No.15
 • Estate of Jiro Takamatsu - Oneness of Paper #345
 • Estate of Jiro Takamatsu - Oneness of Paper #375
 • Estate of Jiro Takamatsu - Point
 • Estate of Jiro Takamatsu - The String in the Bottle Nos. 1125, 1130, 1133
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Three Shadows of a Man
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound No.747
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound No.746
 • Estate of Jiro Takamatsu - Maquette of: The Poles and Space No.964
 • Estate of Jiro Takamatsu - Maquette of: The Poles and Space No.964
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound No.699
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space in Two Dimensions
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Frame / Frame
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space / Line and Surface
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space No.975
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space in Two Dimensions No.1057
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space in Two Dimensions No.1067
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space No.974
 • Estate of Jiro Takamatsu - The Birth of Land
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space in Two Dimensions
 • Estate of Jiro Takamatsu - Space in Two Dimensions
 • Estate of Jiro Takamatsu - Spectrum
 • Estate of Jiro Takamatsu - Prism
 • Estate of Jiro Takamatsu - Spectrum
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book Design: In the Form of a Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book Design: In the Form of a Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book Design: In the Form of a Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book Design: In the Form of a Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Slack of Net
 • Estate of Jiro Takamatsu - Oneness of Rust
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Compound
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - The Pole of Wave
 • Estate of Jiro Takamatsu - The Pole of Wave
 • Estate of Jiro Takamatsu - Light and Shadow
 • Estate of Jiro Takamatsu - Oneness of Paper
 • Estate of Jiro Takamatsu - Tape
 • Estate of Jiro Takamatsu - Oneness of Paper
 • Estate of Jiro Takamatsu - Oneness of Paper
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book designs: Perspective
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book designs: Perspective
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book design: Wave
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book design: Wave
 • Estate of Jiro Takamatsu - Book design: Wave
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square
 • Estate of Jiro Takamatsu - In the Form of Square